Algemene voorwaarden cursussen

Op al de cursussen zijn de onderstaande algemene voorwaarden cursussen van toepassing van
RefleX-Zwolle.
RefleX-Support is de afdeling binnen RefleX-Zwolle van waaruit de cursussen worden
georganiseerd.

Artikel 1: Definities
Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de cursussen, trainingen, workshops of lezingen
van RefleX-Zwolle, hierna te noemen cursus.
Cursist/deelnemer is een natuurlijk persoon, hierna te noemen cursist, die met RefleX-Zwolle een
overeenkomst heeft gesloten voor het volgen van een cursus, training, workshop of bijwonen lezing.

Artikel 2: Algemeen
De algemene voorwaarden zijn op de website van RefleX-Zwolle inzichtelijk. Deze voorwaarden zijn
van toepassing op alle overeenkomsten die zijn afgesloten tussen RefleX-Zwolle en cursist
betreffende deelname aan of opdracht tot het houden van cursussen, trainingen, workshops of
lezingen. Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met RefleX-Zwolle overeengekomen worden.
Schrijffouten op de website, druk- en zetfouten in folders en brochures van RefleX-Zwolle
voorbehouden.

Artikel 3: Totstandkoming van overeenkomsten
De overeenkomst tussen RefleX-Zwolle en cursist komt tot stand door ontvangst van een
inschrijfformulier via de mail / website van RefleX-Zwolle, inschrijving per mail of schriftelijk per post.
Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de cursist hiervan een digitale/schriftelijke
bevestiging.
Door inschrijving is kennisgenomen van deze voorwaarden van RefleX-Zwolle en zijn deze
geaccepteerd.

Artikel 4: Aanmelding
Aanmelding voor een cursus kan uitsluitend zowel per brief/post of per e-mail geschieden. Na
ontvangst van de benodigde (persoons)gegevens ontvangt de cursist z.s.m. voor aanvang van de
(eerste) cursus een schriftelijke bevestiging.
Inschrijving gebeurt op basis van volgorde van binnenkomst. Indien een cursus volgeboekt is, kan de
cursist op diens verzoek worden ingeschreven voor een cursus waarbinnen nog wel plaats is. De
inschrijving voor de vervangende cursus gebeurt onder dezelfde voorwaarden als de oorspronkelijke
cursus.
Dienstverlening van RefleX-Zwolle vindt plaats na schriftelijke bevestiging van de aanmelding en na
volledige betaling van de cursus- of deelnamekosten.
Betaling van het verschuldigde cursusgeld dienen voor aanvang van de cursus te zijn voldaan binnen
de op de factuur vermelde betalingstermijn en altijd voor aanvang van de cursus.

Artikel 5: Prijzen
De opgegeven prijzen van cursussen van RefleX-Zwolle zijn actueel en inclusief btw, tenzij anders
vermeldt.

Artikel 6: Gevolgen van de overeenkomst
Annulering dient uitsluitend schriftelijk te geschieden, per brief of per e-mail.
Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de cursusdatum is een bedrag van € 25,– aan
administratiekosten verschuldigd, en wordt 15% van de cursusprijs in rekening gebracht.
Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de cursus is een bedrag van € 25,– aan
administratiekosten verschuldigd, en wordt 50% van de cursusprijs in rekening gebracht.
Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de cursus een bedrag van € 25,– aan
administratiekosten verschuldigd, en wordt 100% van de cursusprijs in rekening gebracht.

Na aanvang van de cursus is annulering niet meer mogelijk. Dit geldt ook voor tussentijdse
beëindiging of indien cursist anderszins niet meer aan de cursus deelneemt.
Indien de cursist door omstandigheden hem betreffende, niet in staat is de (gehele) cursus te volgen,
is dat voor rekening van de cursist.

Artikel 7: Overige rechten en plichten van de cursist.
Onverminderd het in of bij de overeenkomst bepaalde is de cursist verplicht: tijdig aanwezig te zijn
voor de aanvang van de lessen en andere activiteiten in het kader van de cursus. De voor de cursus
benodigde materialen, voor zover deze niet ter plekke door RefleX-Zwolle ter beschikking worden
gesteld, bij zich te hebben. Zich gedurende de cursus correct te gedragen en de andere cursisten niet
te hinderen. Melding te maken van de aanwezigheid bij hem / haar van een ziekte of aandoening, die
gevaar kan opleveren voor de docent(en), de andere cursisten en/of eventuele proefpersonen.

Artikel 8: Annulering of wijziging door RefleX-ZWolle
In geval van onvoldoende aanmeldingen of onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte van een
docent, extreme weersgesteldheid, of elk andere zich voordoende calamiteit om het geven/volgen
van een cursus naar behoren te kunnen uitvoeren, is RefleX-Zwolle gerechtigd de cursus te
annuleren. De cursist maakt geen aanspraak op vergoeding van eventueel geleden schade. RefleXZwolle zal de cursist, indien mogelijk, een aanbod doen voor het volgen van dezelfde cursus op een
andere locatie/tijdstip.

RefleX-Zwolle bepaalt de plaats en tijd waarop de cursus wordt gegeven. RefleX-Zwolle is bevoegd de
plaats en tijd te wijzigen. Hiervan zal RefleX-Zwolle niet zonder redelijke gronden gebruik maken.
RefleX-Zwolle is bevoegd om een cursist (tijdelijk) de toegang c.q. deelname aan de cursus te
ontzeggen indien: de cursist zich niet overeenkomstig het bepaalde gedraagt. Er sprake is van een
ziekte of aandoening die gevaar kan opleveren voor de docent(en), de andere cursisten of eventuele
proefpersonen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
De cursist is gehouden zelf te onderzoeken of hij lichamelijk en / of geestelijk geschiktheid beschikt
en behoudt om de cursus te volgen. RefleX-Zwolle aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor de
directe of indirecte gevolgen van het ontbreken van die geschiktheid. De cursist vrijwaart RefleXZwolle voor eventuele aanspraak van derden, waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt,
medecursisten.
RefleX-Zwolle aanvaart generlei aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadiging van
eigendommen van de cursist of anderszins door de cursist meegebrachte materialen gedurende de
opleiding of anderszins verblijf van de cursist in de (les)lokalen en locaties waar de cursussen van
RefleX-Zwolle worden gehouden.
RefleX-Zwolle is niet aansprakelijk voor enig letsel dat de cursist overkomt tijdens of in verband met
het volgen van een cursus.
De cursist vrijwaart RefleX-Zwolle voor de aanspraken van derden bij bedoelde ziekte of aandoening.
RefleX-Zwolle is niet aansprakelijk voor enig letsel, zowel psychisch als lichamelijk, dat de cursist
overkomt tijdens of in verband met het volgen van de opleiding, cursus, training, workshop en/of
lezingen.

Artikel 10: Auteursrecht
Het auteurs- en eigendomsrecht op de door RefleX-Zwolle aan cursist ter beschikking gestelde
materialen berust bij RefleX-Zwolle of diens docent(en). Zonder schriftelijke toestemming van RefleXZwolle of diens docent(en) is het niet toegestaan het cursusmateriaal en / of verstrekte
documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of ter beschikking te stellen van derden, en
mag uitsluitend ten eigen behoeve van cursist gebruikt worden.
RefleX-Zwolle behoudt zich het recht voor tot het maken van beeldmateriaal tijdens de opleiding,
cursus, training, workshop, weekend, en / of lezing en deze te gebruiken voor RefleX-Zwolle
promotie activiteiten. Beeldmateriaal kan alleen gemaakt zonder dat de cursist in beeld komt. Is dit
wel het geval dan kan dit enkel met toestemming van de cursist.
Het maken van geluid- beeldmateriaal tijdens de lesdagen door cursisten en / of derden is alleen
mogelijk met schriftelijke toestemming van RefleX-Zwolle.

Artikel 11: Wijziging van de Algemene Voorwaarden
RefleX-Zwolle is te alle tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijziggen. De Algemene
Voorwaarden, zoals deze luiden op het moment voor de wijziging, blijven gelden voor de
overeenkomsten die op dat moment tot stand waren gekomen. Op latere overeenkomsten zijn dan
de nieuwe algemene voorwaarden van toepassing.

Juli 2018
RefleX-Zwolle Staatssecretarislaan 7, 8015BA Zwolle

0
    0
    Winkelwagen
    Je winkelwagen is leegTerug naar de shop